ĒRGĻU
apvienība
Otrdiena, 16. aprīlis
Šodien sveicam: Mintauts, Alfs, Bernadeta
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt
 
AKTUALITĀTES
 
PASĀKUMI
 
PĀRVALDE
Dome
Vēsturiskās domes sēdes
Domes sēdes, audio arhīvs
2021.gada sēžu lēmumi
28.01.2021.sēdes lēmumi
21.02.2021.sēdes lēmums
25.02.2021.sēdes lēmumi
25.03.2021.sēdes lēmumi
01.04.2021.sēdes lēmumi
06.04.2021.sēdes lēmumi
22.04.2021.sēdes lēmumi
20.05.2021.sēdes lēmumi
27.05.2021.sēdes lēmumi
17.06.2021.sēdes lēmumi
28.06.2021.sēdes lēmumi
2020.gada sēžu lēmumi
09.01.2020.sēdes lēmumi
23.01.2020.sēdes lēmumi
27.02.2020.sēdes lēmumi
26.03.2020.sēdes lēmumi
03.04.2020.sēdes lēmums
23.04.2020.sēdes lēmumi
28.05.2020.sēdes lēmumi
30.06.2020.sēdes lēmumi
23.07.2020.sēdes lēmumi
26.08.2020.sēdes lēmumi
31.08.2020.sēdes lēmumi
24.09.2020.sēdes lēmumi
22.10.2020.sēdes lēmumi
26.11.2020.sēdes lēmumi
22.12.2020.sēdes lēmumi
2019.gada sēžu lēmumi
08.01.2019. sēdes lēmumi
11.01.2019. sēdes lēmumi
24.01.2019.sēdes lēmumi
07.02.2019. sēdes lēmumi
28.02.2019.sēdes lēmumi
28.03.2019.sēdes lēmumi
26.04.2019.sēdes lēmums
30.05.2019.sēdes lēmums
20.06.2019.sēdes lēmums
25.07.2019. sēdes lēmumi
29.08.2019.sēdes lēmumi
26.09.2019.sēdes lēmums
24.10.2019. sēdes lēmumi
28.11.2019.sēdes lēmumi
12.12.2019.sēdes lēmumi
19.12.2019.sēdes lēmumi
2018.gada sēžu lēmumi
25.01.2018.sēdes lēmumi
22.02.2018.sēdes lēmumi
15.03.2018.sēdes lēmumi
29.03.2018.sēdes lēmumi
26.04.2018. sēdes lēmumi
24.05.2018.sēdes lēmumi
21.06.2018.sēdes lēmumi
26.07.2018.sēdes lēmumi
30.08.2018.sēdes lēmumi
20.09.2018.sēdes lēmumi
18.10.2018.sēdes lēmumi
09.11.2018.sēdes lēmums
29.11.2018.sēdes lēmumi
27.12.2018.sēdes lēmumi
2017.gada sēžu lēmumi
05.01.2017.sēdes lēmumi
26.01.2017.sēdes lēmumi
24.02.2017.sēdes lēmumi
23.03.2017.sēdes lēmumi
27.04.2017.sēdes lēmumi
22.05.2017.sēdes lēmumi
15.06.2017.sēdes lēmums
29.06.2017.sēdes lēmums
04.07.2017.sēdes lēmumi
31.07.2017.sēdes lēmumi
24.08.2017.sēdes lēmumi
26.09.2017.sēdes lēmumi
26.10.2017.sēdes lēmumi
30.11.2017. sēdes lēmumi
21.12.2017.sēdes lēmumi
2016.gada sēžu lēmumi
13.01.2016.sēdes lēmumi
28.01.2016.sēdes lēmumi
25.02.2016.sēdes lēmumi
22.03.2016.sēdes lēmumi
28.04.2016.sēdes lēmumi
26.05.2016.sēdes lēmumi
21.06.2016.sēdes lēmumi
28.07.2016.sēdes lēmumi
17.08.2016.sēdes lēmumi
25.08.2016.sēdes lēmumi
30.09.2016.sēdes lēmumi
27.10.2016.sēdes lēmumi
24.11.2016.sēdes lēmumi
29.12.2016.sēdes lēmumi
2015.gada sēžu lēmumi
29.01.2015.sēdes lēmumi
26.02.2015.sēdes lēmumi
26.03.2015.sēdes lēmumi
23.04.2015.sēdes lēmumi
28.05.2015. sēdes lēmumi
18.06.2015. sēdes lēmumi
30.07.2015.sēdes lēmumi
27.08.2015.sēdes lēmumi
24.09.2015.sēdes lēmumi
22.10.2015.sēdes lēmumi
09.11.2015.sēdes lēmumi
26.11.2015.sēdes lēmumi
29.12.2015.sēdes lēmumi
2014.gada sēžu lēmumi
23.01.2014.sēdes lēmumi
27.02.2014.sēdes lēmumi
27.03.2014.sēdes lēmumi
24.04.2014. sēdes lēmumi
29.05.2014.sēdes lēmumi
13.06.2014.sēdes lēmums
26.06.2014.sēdes lēmumi
11.07.2014.sēdes lēmumi
28.08.2014.sēdes lēmumi
25.09.2014.sēdes lēmumi
30.10.2014.sēdes lēmumi
27.11.2014.sēdes lēmumi
30.12.2014.sēdes lēmumi
2013.gada sēžu lēmumi
Lēmumi līdz 2012.gadam
Pašvaldības institūcijas
Administrācija
Iestādes
Ērgļu vidusskola
Ērgļu pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
Ērgļu sociālās aprūpes centrs
Struktūrvienības
Pakalpojumu sniegšanas centrs Jumurdas pagastā
Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā
Ērgļu bibliotēka
Ērgļu saieta nams
Liepkalnes tautas nams
Sausnējas bibliotēka
Jumurdas bibliotēka
R.Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki"
Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"
Jumurdas feldšeru-vecmāšu punkts
Sausnējas ambulance
Kapitālsabiedrības
Ērgļu pašvaldības SIA "ĒRGĻU SLIMNĪCA"
Normatīvie akti
Nolikumi
Ērgļu novada pašvaldības nolikums
Jumurdas pagasta pārvaldes nolikums
Sausnējas pagasta pārvaldes nolikums
Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikums
Bērnu tiesību aizsardzības savstarpējās sadarbības grupas nolikums
Ērgļu novada bāriņtiesas nolikums
Bibliotēku nolikumi
Noteikumi
Teritorijas plānojums
Ērgļu pagasta teritorijas plānojums
Sausnējas pagasta teritorijas plānojums
Jumurdas pagasta teritorijas plānojums
Attīstības programma
Publiskais pārskats
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Kultūras stratēģija
Autoceļu uzturēšanas klases
Pašvaldības budžets
Budžets 2021.gadam
Budžets 2020.gadam
Budžets 2019.gadam
Budžets 2018.gadam
Budžets 2017.gadam
Budžets 2016.gadam
Budžets 2015.gadam
Budžets 2014.gadam
Budžets 2013.gadam
Budžets 2012.gadam
Budžets 2011.gadam
Budžets 2010.gadam
Darba samaksa pa amatu grupām
Pakalpojumi
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības
Adopcija
Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Mantisko interešu aizsardzība
Vecāku domstarpību izšķiršana
Būvniecība
Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana
Būvprojekta akceptēšana
Būvatļaujas pārreģistrēšana
Būvatļaujas saņemšana
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana
Dzimšana
Dzimšanas fakta reģistrācija
Pabalsts jaundzimušā pūrina iegādei
Dzīves vieta, nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Adreses/nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana/maiņa
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām
Izziņas sagatavošana par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam
Pašvaldības zemes noma
Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana
Zemes ierīcības projekta izstrāde
Dzīvesvietas deklarēšana, reģistrēšana, anulēšana
Dzīves vietas deklarēšana
Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana
Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)
Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas institūtā)
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi
Medicīniskie pakalpojumi, ārstniecība
Psihologa pakalpojumi
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
Izglītība
Bibliotēku pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības nodrošināšana
Profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana
Iesniegumu noformēšana, arhīva pakalpojumi
Fizisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšana un saņemšana
Juridisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšana un saņemšana
Laulība
Kultūra, tūrisms, informācija
Muzeju apmeklējumi
Informācijas sniegšana par pašvaldības darbu,par svarīgākajiem notikumiem novadā
Informācijas sniegšana tūristiem (naktsmītnes, ēdināšana, tūrisma objekti, atpūtas un izklaides iespējas, gida pakalpojumi)
Miršana
Apbedīšanas pabalsts
Miršanas fakta reģistrācija
Saldētavas līķa uzglabāšanas pakalpojums
Pabalsti, valsts un pašvaldības palīdzība
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai jeb GMI
Mājokļa pabalsts
Pabalsts audžuģimenei
Pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts bārenim
Brīvpusdienas skolniekam un uztura maksas atlaide pirmskolas izglītības iestādē
Pabalsts mācību piederumu iegadei
Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai
Pabalsts jaundzimušā pūriņa iegādei
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
Vienreizējs pabalsts pensionāriem nozīmīgās dzīves jubilejās
Vienreizējs svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
Pabalsts aprūpes pakalpojumu pirkšanai vientuļiem, atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem
Sociālā dienesta iesniegumu veidlapas
Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālie dzīvokļi
Uzturēšanās servisa dzīvoklī
Saimnieciskā darbība
Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu novadā
Koku ciršanas atļauja
Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti
Vārda, uzvārda maiņa
Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana
Tautības ieraksta maiņa
Tirdzniecība publiskās vietās
Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Publiskie e-pakalpojumi
 
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
 
KONTAKTI
 
ES FONDI
Projektu realizācija Ērgļu novadā
Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide
Ērgļu novada pašvaldības ceļa “Grīvas–Vārpas–Oškalna iela” pārbūve
Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijā un pierobežas reģionā, izveidojot vienotu ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām
Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
 
PUBLISKIE IEPIRKUMI
Ērgļu PSIA "Ērgļu slimnīca"
 
GALERIJA
Video
 
ĒRGĻU APVIENĪBAS ZIŅAS
 
SABIEDRĪBA
Kultūra
Sports
Sabiedriskās organizācijas
Sabiedriskā drošība
Sadarbība
 
KOMERCDARBĪBA
 
TŪRISMS / ATPŪTA
 
LAPAS KARTE
 
PAJAUTĀ SAVAI PAŠVALDĪBAI
 
SĪKDATŅU LIETOŠANA
 
PRIVĀTUMA POLITIKA
 
PIEKĻŪSTAMĪBA
A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit