ĒRGĻU
apvienība
Piektdiena, 24. marts
Šodien sveicam: Kazimirs, Izidors
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Būvatļaujas saņemšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada būvvalde

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Būvatļaujas saņemšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam ir jāsaņem būvatļauja. Patvaļīga būvniecība() nav pieļaujama. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai (turpmāk tekstā - Pieprasījums) var iesniegt tikai pēc tam, kad būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Ērgļu novada būvvaldē

Pakalpojuma saņēmējs:  Fiziska un juridiska persona (būvniecības ierosinātājs vai pilnvarota persona).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Būvniecības likuma 6. pants. MK noteikumi Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 5. 1. Būvatļauja.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Lai saņemtu būvatļauju pasūtītājam jāiesniedz būvvaldē šādi dokumenti:
   1. būvatļaujas pieprasījums ( veidlapa sadaļā veidlapas);
   2. būvvaldē akceptēts būvprojekts;
   3. zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinoši dokumenti ;
   4. zemes transformācijas atļauja, ja sakarā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama zemes transformācija;
   5. atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts ( nav obligāts nosacījums individuālai būvniecībai), saistību raksti;
   6. atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga sertifikātu kopijas;
   7. būvuzņēmēja rīkojums  par atbildīgā būvdarbu vadītāja  iecelšanu;
   8. līgums starp pasūtītāju un būvuzraugu, ja tāds tiek pieaicināts
   9. līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls, ja paredzēta autoruzraudzība;
   10. būvdarbu žurnāls;
   11. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi tiks veikti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā zonā;
   12. apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;
   13. būvuzņēmēja, ja tāds ir pieaicināts, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
   14. Līguma ar būvuzņēmēju, kas noslēgts starp pasūtītāju un būvuzņēmējubūvuzņēmēju, apliecināta kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš : 24 darba dienas

Admnistratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs :   Ērgļu novada būvvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads –Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasti
Pakalpojumu sniedzēja adrese  : Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis: 64871298, fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Trešdiena                  8.00-12.30, 13.30 - 17.00

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit