ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 22. februāris
Šodien sveicam: Rigonda, Adrians, Ārija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

 

Tirdzniecība un tirdzniecības organizēšana publiskās vietās Ērgļu novadā

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt / saņemt atļauju?

1. Jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai publiskās vietās (iesnieguma veidlapa), ielu tirdzniecības organizēšanai (iesnieguma veidlapa).
Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu.

2. Jāsamaksā tirdzniecības nodeva  pašvaldības kasē Rīgas ielā 10, Ērgļos Ērgļu pagastā vai Jumurdas pagasta pārvaldē, Ezera ielā 2, Jumurdā Jumurdas pagastā, vai Sausnējas pagasta pārvaldē, „Ozolos”, Sidrabiņos Sausnējas pagastā vai Ērgļu novada pašvaldības bankas kontā:

Ērgļu novada pašvaldība
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,LV-4840
Reģ.Nr.90002214379
Hipotēku banka
konts LV89LHZB4801129250001
kods LHZBLV22

Pēc pašvaldības nodevas samaksas, pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju, kuru pēc pieprasījuma nosūta uz e-pastu, faksu.

2. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

1.Ministru kabineta 12.05.2010.noteikumi Nr.440 ” Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

 2.Ērgļu novada pašvaldības domes 31.03.2011.konsolidētie saistošie noteikumi Nr.3 ”Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”

  1. Pakalpojuma "Tirdzniecība publiskās vietās" pamata apraksts portālā www.latvija.lv

 

3. Kāda ir pakalpojumu maksa?

1. Nodevas likme fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, par vienu ielu tirdzniecības vietu, tirgojot:

1.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

1.1.1.izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības, svaigus zvejas produktus, biškopības produktus – 1,00 euro dienā vai  14,00 eur mēnesī;

1.1.2.grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus –  0,70 euro dienā;

1.1..3.Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus – 7,00 euro dienā;

1.1.4.puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – 2,00 euro dienā;

1.1.5.augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu – 4,00 euro dienā;

1.1.6.mājas apstākļos ražotus  pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – 2,00 euro dienā;

1.2.mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai) – 2,00 euro dienā;

1.3.savvaļas ogas, sēnes, augļus, riekstus, ziedus – 1,00 euro dienā

1.4.pašu iegūtus svaigus zvejas produktus, medījamos dzīvniekus vai to gaļu – 2,00 euro dienā;

1.5.lauksaimniecības un mājas (istabas)dzīvniekus – 2,00 euro dienā;

1.6.lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām) – 2,00 euro dienā.

2. Nodevas likme juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, par vienu ielu tirdzniecības vietu:

2.1.tirgojot:

2.1.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kā arī no tā iegūtos pārtikas produktus, biškopības produktus – 1,00 euro dienā;

2.1.2.pašu ražoto pārtikas produkciju – 2,00 euro dienā;

2.1.3.rūpnieciski ražotas pārtikas preces – 5,00 euro dienā;

2.1.4.rūpnieciski ražotas nepārtikas preces – 7,00 euro dienā;

2.1.5.pašu iegūtus svaigus zvejas produktus, medījamos dzīvniekus vai to gaļu – 2,00 euro dienā;

2.1.6.iepirktus ziedus – 4,00 euro dienā;

2.1.7.pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus, spēles – 2,00 euro dienā;

2.1.8.Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus – 7,00 euro dienā;

2.1.9.mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai) – 2,00 euro dienā;

2.1.10.bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas –2,00 euro dienā;

2.1.11.alu un citus alkoholiskos dzērienus – 28,00 euro dienā;

2.1.12.tabakas izstrādājumus – 20,00 euro dienā;

2.1.13.saldējumu no speciālām iekārtām – 2,00 euro dienā;

2.1.14.loterijas biļetes – 7,00 euro dienā;

2.1.15.galda spēles un spēles – 14,00 euro dienā.

2.2.sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – 7,00 euro dienā.

3. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmēs.

4. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas personas:

4.1.pensionāri, I un II grupas invalīdi, trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras tirgo 1.1.2., 1.1.4., 1.3., 1.6. apakšpunktos minēto produkciju;

4.2.fiziskas personas, kuras tirgo mežos un pļavās vāktās veltes – ogas, sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus un kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas maksātājas.

5.Nodevu par tirdzniecību ar pašvaldību saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās nemaksā personas, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes.

4. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas:

1.tirdzniecības vietām Ērgļu novadā - Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 10, Ērgļos Ērgļu pagastā Ērgļu novadā, pašvaldības domes priekšsēdētājs ;

2.tirdzniecības vietām Jumurdas pagastā -Jumurdas pagasta pārvaldē, Ezera iela 2, Jumurdā  Jumurdas pagastā Ērgļu novadā, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājs;

3. tirdzniecības vietām Sausnējas pagastā - Sausnējas pagasta pārvaldē, ”Ozoli”, Sidrabiņos Sausnējas pagastā Ērgļu novadā, Sausnējas  pagasta pārvaldes vadītājs.

 

5. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

1.Ērgļu novada pašvaldība, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts; tālrunis/fakss: 64871231; e-pasts: ergli@ergli.lv

2.Jumurdas pagasta pārvalde,  Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts;
tālrunis 64829486; e-pasts: jumurdas.pagasts@ergli.lv

3.Sausnējas pagasta pārvalde, ”Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts;
tālrunis/fakss: 64829534; e-pasts: sausnejas.pagasts@ergli.lv

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit