ĒRGĻU
apvienība
Piektdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Maigurs, Mārica, Māris
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

 
       Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

"Ērgļu pils parka teritorijas labiekārtošana", Nr.16-05-AL23-A019.2201-000009

2016. gada augustā biedrība "Ērgļu sirds" iesniedza projektu "Ērgļu pils parka teritorijas labiekārtošana" (Nr.16-05-AL23-A019.2201-000009) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atklātajā projektu konkursā.
2017. gada janvārī tika saņemts apstiprinājums projekta īstenošanai. Projekta mērķis bija Ērgļu viduslaiku pils teritorijas labiekārtošana, radot risinājumus vietas potenciāla palielināšanai un vietējo iedzīvotāju pašapziņas celšanai.
Projekts ir biedrības "Ērgļu sirds" dāvana Ērgļu novadam un tā iedzīvotājiem. Tā realizāciju ar līdzfinansējumu 9558,79 EUR apmērā atbalsta arī Ērgļu novada pašvaldība. Projektam ir piešķirts LEADER (mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai) programmas publiskais finansējums 38235,15 EUR apmērā.
Parka teritorijā izbūvēta lapene, no kuras paveras brīnišķīgs skats gan uz Ogres upes lokiem, gan uz vēsturiskajām pilsdrupām, uzstādīti divi suņi, kas simbolizē leģendu par Tīzenhauzena sargsuņiem, kā arī trīs informatīvis stendi, kuri skaidro pils vēsturi un notikumus ap to.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001

Ērgļu novada pašvaldība 2017.gada 1.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris Ērgļu novada pašvaldība
Projekta īstenošanas pamats 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes) Ērgļu vidusskola
Projektā neiesaistītās izglītības iestādes J.Zālīša Sausnējas pamatskola
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā 2017.gada 1.marts – 2020.gada 30.decembris
Finansējums Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
Kontaktinformācija Evija Freivalde
E-pasts:  karjeraergli@inbox.lv

“Ērgļu estrādes labiekārtošana”, Nr.16-05-AL23-A019.2203-000001

               Ērgļu ciemā realizēts ELFLA konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts “Ērgļu estrādes labiekārtošana”.

Realizējot izstrādāto projektu, sasniegti izvirzītie mērķi: atjaunotas Ērgļu novada estrādes skatītāju sēdvietas un veikta augsnes drenāža laukumā zem tām. Projekta veikto darbu rezultātā skatītājiem nodrošināta ērta pieeja un uzturēšanās estrādē, veicināta Ērgļu novada tēla pievilcība, kultūras un tūrisma procesu attīstība novada teritorijā.

Augsnes drenāžas darbus veica SIA "Elbra" - elektrobūvniecības uzņēmums Ērgļos, bet solu izbūvi “Woody shop” - Jānis Brencis no Trikātas pagasta “Vijupiem” Beverīnas novadā.". Kopējās projekta izmaksas sastāda 11 307.02 eiro ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 10 545.64 eiro. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 11 109.88 eiro. Projekta realizācijas laiks no 30.06.2016. – 31.08.2017.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

„Braku rijas atjaunošana”, Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000003

R.Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki”  realizēts ELFLA projekts Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000003 „Braku rijas atjaunošana”. Darbus veica SIA „Niedres.lv”, projekta kopējās izmaksas 56 087,42 EUR. Īstenojot projektu, rijai tika nomainīti bojātie baļķi, izveidota ūdens novadīšanas sistēma un pilnībā atjaunots niedru jumts. Projekta realizācija no 13.01.2017. līdz 22.12.2018.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

"Skaņu efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana Brāļu Jurjānu muzejā "Meņģeļi"", Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000002

Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeļi" realizēts ELFLA projekts Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000002 "Skaņu efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana Brāļu Jurjānu muzejā "Meņģeļi"". Darbus veica SIA "NMNK" un SIA "AL-Pirtslietu darbnīca", projekta kopējās izmaksas 7340,17 EUR. Projekta ietvaros muzejā ir ierīkoti  pieci skaļruņi ar skaņas efektiem, pie ēkām atrodas informācijas plāksnes, bet pie vides objektiem – stendi.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

 


„Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” Nr. 2011/0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092

No 2012.gada 1. janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Ērgļu novada izglītības iestādēs –Ērgļu vidusskolā, Ērgļu Profesionālajā vidusskolā un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā norisinājās projekta „Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” Nr. 2011/0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092 aktivitātes un rosīgs darbs ar mērķauditorijas jauniešiem.
Projekta mērķis bija pedagoģiskā un sociālā atbalsta sniegšana bērniem un jauniešiem ar mācību grūtībām un sociālās atstumtības problēmām Ērgļu novada izglītības iestādēs.
Lai projekta mērķi sasniegtu divos gados realizējām galvenās aktivitātes:
-         tika izveidotas pēcpusdienas atbalsta grupas, kuru galvenais darbības princips bija jauniešu savstarpējas atbalsta formas „Jaunietis jaunietim” īstenošana,
-       noorganizēti  izdzīvošanas pārgājieni dažādos gadalaikos un pat laika apstākļos, tie bija kā radošs risinājums savstarpējās komunikācijas un sadzīves prasmju apguvei,
-         nodrošināta pedagoģiskā un atbalsta personāla (pedagoga palīgs, sociālais pedagogs) darbība,
-       aktīvi darbojās darba un sadzīves prasmju apguves darbnīcas, kuras piedalījās  izstāžu un labdarības pasākumu organizēšanā,
-         lielu atsaucību guva atbalsta pasākumi sociālo prasmju un karjeras veidošanai - iniciatīvas dienas un ekskursijas,
-         noorganizētas Vasaras nometnes jauniešiem Jūrmalas valsts ģimnāzijā.
Projekta iesniedzējs ir Ērgļu vidusskola, bet lielu atbalstu projekta sagatavošanā un realizēšanā sniedza projekta sadarbības partneri:
- Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola,
- Ērgļu Profesionālā vidusskola,
- Jūrmalas valsts ģimnāzija,
- Nodibinājums ‘’Ķenguru skola’’,
- Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”,
- Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests.
Lai projekta aktivitātes veiksmīgi realizētu kopējais projekta finansējums bija 103 376 Ls, t.sk., 100%Eiropas Socialā fonda finansējums.
Projekta realizācijas apraksts

 

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

"Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ainas Braķes ģimenes ārsta praksē" Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/023

Realizēts Ainas Braķes ERAF projekts Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/023 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ainas Braķes ģimenes ārsta praksē”.
Šī projekta ietvaros realizētās aktivitātes bija mērķtiecīgs turpinājums jau agrāk veiktajai slimnīcas ambulatorās ēkas renovācijai par Eiropas struktūrfondu līdzekļiem.
Tika iegādāti :                                       
1. Medicīniskā aparatūra : spirogrāfs ( ierīce slimnieku plaušu funkcijas pārbaudei ), elektrokardiogrāfs, svari, medicīniskā lampa, difūzijas statīvs;
2. Mēbeles : zīdaiņu izmeklēšanas galds, pacientu kušete, ledusskapis vakcīnu uzglabāšanai, instrumentu galds, pacientu krēsli, ergonomiskais krēsls medmāsai;
3. Datortehnika: 2 galda datori ar monitoriem, multifunkcionāla iekārta , printeris un telefons.
Ir uzlabojušās pacientu izmeklēšanas iespējas, izmantojot spirogrāfu un elektrokardiogrāfu, iekārtota medmāsas darba vieta ar mēbelēm un datortehniku,  ierīkota otra pacientu pieņemšanas telpa, lai mēģinātu nodalīt slimo un veselo pacientu plūsmu.
Projekta kopējās izmaksas 4727,45 LVL , no kurām 3777,23 LVL  ir ERAF  finansējums, 666,57 LVL privātās attiecināmās izmaksas un 283,65 LVL – neattiecināmās izmaksas.

 

"Norvēģu rakstnieks Henriks Ibsens – Rūdolfa Blaumaņa viesis „Braku sētā: jeb „Pēr Gint, tu nemelo!”"

R. Blaumaņa muzejā „Brakos” realizēts projekts – Norvēģu rakstnieks Henriks Ibsens – Rūdolfa Blaumaņa viesis „Braku sētā: jeb „Pēr Gint, tu nemelo!”
Izveidota interaktīva izstāde, kas balstās uz muzeja pamatekspozīciju, papildinot to ar mākslinieces Inese Jakobi veidotajiem mākslinieciskajiem tēliem. Sīklopu kūtiņa – Norvēģija – fjordu un vikingu zeme – Pēra Ginta dzimtene. Pirtiņa – Indrānu tēva un mātes dzīvesvieta mūža nogalē. Ozes un Pēra Ginta miteklis kalnos. Vāgūzis – Jaunības sapņi un ilgas. Zirgu stallis – Mātes un dēli. Drēbju klēts – Solveigas, kas gaida, un Pēro Ginti, kas atgriežas. Rija – Trollis vai cilvēks? Sīklopu kūtiņa – Dzīve bez gandarījuma. Labības klēts – Norvēģu rakstnieks Henriks Ibsens – viens no izcilākajiem Rietumeiropas rakstniekiem Latvijas kultūrtelpā un Ērgļos.
Izstādes autore – Anna Kuzina. Zinātniskais konsultants – Tarass Poļakos, muzeologs, A. Čehova prēmijas laureāts par literatūras muzeju scenārijiem Krievijā.
Projekta finansiālie atbalstītāji: UNESCO, Norvēģijas vēstniecība, VKKF, Ērgļu novada pašvaldība

 

                     

„Ērgļu novada izglītības iestāžu informatizācija” Nr.3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/531

Projekta ietvaros 2 Ērgļu novada skolas tiks apgādātas ar 5 stacionārajiem un
2 portatīvajiem datoriem, iegādāts 1 multimediju tehnikas komplekts (1 interaktīva tāfele un 1 projektors), kā arī attīstīti 2 lokālie datortīkli. Līdz ar to, Ērgļu vidusskola un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā.
Projekta ietvaros attīstītie lokālie tīkli tiks savienoti ar skolās jau esošajiem lokālajiem tīkliem.
Līdz 01.07.2012. projekta gaitā ir izveidoti 2 lokālie datortīkli - Ērgļu vidusskolā un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā, kā arī Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolā ir iegādāts un uzstādīts multimediju tehnikas komplekts (1 interaktīva tāfele un 1 projektors)un 2 portatīvie datori ar programmatūru.

 Noslēdzies projekts „Ērgļu novada izglītības iestāžu informatizācija” Nr.3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/531

Projekta ietvaros divas Ērgļu novada skolas- Ērgļu vidusskola un J.Zālīša Sausnējas pamatskola tika apgādātas ar 5 stacionārajiem un 2 portatīvajiem datoriem, iegādāts 1 multimediju tehnikas komplekts (1 interaktīva tāfele un 1 projektors), kā arī attīstīti 2 lokālie datortīkli. Līdz ar to, Ērgļu vidusskola un Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola tika nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tika savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā.
Projekta ietvaros attīstītie lokālie tīkli tika savienoti ar skolās jau esošajiem lokālajiem tīkliem.

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ     

Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” Nr.1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092

Projekta mērķis:Pedagoģiskā un sociālā atbalsta sniegšana bērniem un jauniešiem ar mācību grūtībām un sociālās atstumtības problēmām Ērgļu novada izglītības iestādēs.
Galvenās aktivitātes :
- Pēcpusdienas atbalsta grupu izveide – inovatīvas jauniešu savstarpējas atbalsta formas „Jaunietis jaunietim” īstenošana
- Izdzīvošanas pārgājieni, kā radošs risinājums savstarpējās komunikācijas  un sadzīves prasmju apguvei ;
- Pedagoģiskā un atbalsta personāla (pedagoga palīgs, sociālais pedagogs) nodrošināšana
- Darba un sadzīves prasmju apguves darbnīcu izveide, izstāžu un labdarības pasākumu organizēšana
- Atbalsta pasākumi sociālo prasmju un karjeras veidošanai - iniciatīvas dienas, ekskursijas;
- Vasaras nometnes organizēšana jauniešiem no trūcīgām ģimenēm

Projekta aktivitātes.

Ērgļu vidusskola izsludina pieteikšanos uz darbu projektā "Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs”
Nr.1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092.
Pretendentiem līdz 2012.gada 5.janvārim ir jāiesniedz CV un iesniegums, adresēts Ērgļu vidusskolas direktorei I.Šaudiņai (brīvā formā), norādot motivāciju un atbilstību izvēlētajam amatam un pienākumiem projektā,  saskaņā ar Projekta personāla tabulu.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Projekts  „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējā””

     Ērgļu novada Sausnējas pagastā ir īstenots ERAF līdzfinansēts ūdenssaimniecības attīstības projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā”. Vienošanos par tā īstenošanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ērgļu novada pašvalība noslēdza 2010.gada 19.jūlijā.
     Tehnisko projektu izstrādāja  SIA “FIRMUS Desing and Construkcion”, bet būvdarbus veica SIA  “ELBRA”. Būvuzraudzību –SIA “E.Lāča Laura Madonā”. Būvdarbus uzsāka šā gada maijā. Darbu rezultātā tika izrakta jauna artēziskā aka, uzstādīta atdzelžošanas iekārta, izbūvēta attīrīšanas iekārta un divas pārsūknēšanas stacijas. Iegādāti divi dīzeļģeneratori ar jaudu 11 kW un 4 kW, lai nodrošinātu iekārtu darbību elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos. No jauna tika izbūvēti kanalizācijas vadi - pašteces vadi-1,759 km, spiedvadi- 0,310 km. Rekonstruēti 1,441 km ūdensvadi un no jauna izbūvēti  0,389 km.
     Kopējās projekta izmaksas 256 825,18 Ls, bez PNV 210 548,75 Ls. 75% jeb 178 966,44 Ls sedza ERAF, pašvaldība - 77 858,74 Ls, t.sk. 46 276,43 Ls PVN.
     Objekta nodošanas - pieņemšanas akts tika parakstīts 2011.gada 31.oktobrī.

 

   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    

„ELFLA projekta Nr.10-05-L32100-0000185 „Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā” pasākumu īstenošana – trotuāra, muzeja un sporta laukuma renovācija”.

Pabeigta trotuāra rekonstrukcija Zaļā ielā Ērgļos. Ielas trotuāra 500 m garā posmā ieklāts jauns bruģa segums, ievērojami uzlabojot gājēju drošību, ērtu pārvietošanos un tā uzkopšanas darbus. Rekonstrukcijas darbus veica SIA "RRP būve".
Rekonstruēts Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejs. Veikta 1.stāva iekšējo sienu apdare, ieklāts jauns grīdas segums, iekārtots sanmezgls, pārbūvēta apkure, nomainīta elektroinstalācija, atjaunota ēkas fasāde, piebūvēta ārējā terase.Darbus veica SIA "EKODIENESTS".
Pabeigti skolas sporta laukuma rekonstrukcijas I kārtas darbi. Ir noasfaltēts hokeja laukums, izbūvēta elektroinstalācija, nobruģēts gājēju celiņš uz hokeja laukumu, izveidota ugunskura vieta. Izveidots un nodots ekspluatācijā skeitparks. Darbus veica SIA "RRKP būve". 

   

ELFLA un Ērgļu novada pašvaldības projekts Nr.10-05-LL15-L413201-000036 "Braku zedeņu žoga atjaunošana"

Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros, veicinot Madonas novada fonda attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Projekta publiskais finansējums LVL 3688,52, kopējās izmaksas LVL 6000,00. Projekta realizācija notika no marta līdz jūlijam. Darbus veica SIA „Akorns” no Ogres.

 

   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  

 ESF projekts "Psihologa piesaiste Ērgļu novadam"

    I. Ērgļu novada pašvaldība uzsāk projekta "Psihologa piesaiste Ērgļu novadam" realizāciju ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros (vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/040)
.
    Projekta mērķis ir paaugstināt Ērgļu novada pašvaldības administratīvo kapacitāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu „nodrošināt iedzīvotājiem sociālo aprūpi” un 23. punktu „īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā”.
    Projektā ir plānots Ērgļu novada domei piesaistīt psihologu. Psihologs galvenokārt palīdzēs bērniem no Ērgļu vidusskolas, ģimenes atbalsta centra „Zīļuks” un sociālā dienesta (sadarbībā ar bāriņtiesu) norīkojumā palīdzēs bērniem, kas cietuši no emocionālas un psiholoģiskas vardarbības. Plānots, ka psihologs sniegs palīdzību arī vecākiem, kuri ar bērniem dzīvo Ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks”, tādā veidā sekmējot to garīgo atlabšanu un integrāciju sabiedrībā.
Projekta mērķa grupa ir pašvaldība, kuras autonomajām funkcijām ir īstenot bērnu tiesību aizsardzību, līdz ar to projekta netiešā mērķa grupa ir bērni, kas cietuši vai varētu ciest no emocionālas un psiholoģiskas vardarbības. Psihologa pieņemšanas laikā psihologa pakalpojumus varēs izmantot jebkurš Ērgļu novada iedzīvotājs, neatkarīgi no viņa dzimuma, vecuma vai invaliditātes. Projekta ilgums plānots 24 mēneši. Ērgļu novada dome apņemas nodrošināt projekta ietvaros piesaistītā psihologa darbību novada administratīvajā teritorijā vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām. Jaunā speciālista darba kabinets atradīsies Rīgas ielā 10, Ērgļos.
    Projekta kopējās izmaksas ir 18 500 LVL, finansētās aktivitātes - speciālista darba alga, divi kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un darba vietas aprīkojuma noma. Projektu 100 procentu apmērā finansē Eiropas Sociālais Fonds.

    II. 2013.gada 04.februārī Ērgļu novada pašvaldībā veiksmīgi noslēdzies Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētais projekts "Psihologa piesaiste Ērgļu novadam" realizācija ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros (vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/040).
     Tieši šis projekts pierādīja psihologa nepieciešamību novadā. Tā pakalpojumus izmantoja visdažādākās ļaužu grupas, kas pārstāvēja visas paaudzes. Ja projekta nosacījumos bija ietverta prasība, ka pašvaldībai no sava budžeta līdzekļiem vismaz sešus mēnešus jāfinansē šis speciālists, tad mēs jau tagad droši varam teikt, ka darīsim to arī turpmāk.
    Šis projekts uzskatāms par veiksmīgu piemēru tam, kā ieviest un pārbaudīt jaunu, tiešām nepieciešamu pašvaldības pakalpojumu iedzīvotājiem.
    Psigoloģes Anitas Prodnieces darba kabinets atrodas 2.stāvā, Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
    Konsultāciju laiki: pirmdienās un otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 ar iepriekšēju pieteikšanos pa telefonu 29470907 vai  personīgi 2.stāvā Rīgas ielā 10, Ērgļos.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒĒrgļu novada pašvaldība

ES ERAF atbalstītais projekts "Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ērgļu slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu"

Projekta realizācijā tiek veikti  sekojoši darbi:
- 1.kārtā ambulatorās aprūpes ēkas ārējā renovācija, slimnīcas ēkas pandusu renovācija; slimnīcas ēkas notekūdeņu novadīšanas sistēmas ierīkošana; iekšējās renovācijas darbi: dienas stacionāra telpu, divu kāpņu telpu un ginekologa kabineta renovācija, tualetes telpas un durvju ierīkošana ambulatorās aprūpes ēkā, OMT garāžas renovācija un NMP autovadītāju atpūtas telpas ierīkošana garāžā;  ventilācijas sistēmas renovācija dienas stacionārā; elektroietaišu renovācija NMP brigādes izvietošanās telpās slimnīcas ēkā;
- ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču un aprīkojuma  - rentgena kasešu digitālā nolasītāja ar ārsta diagnostikas darba staciju iegāde un uzstādīšana;
- iegādātas un uzstādītas mēbeles dienas stacionāram un iekārta medmāsas darba vietai.
Kopējās projekta izmaksas ir 122525,87 Ls, no kuras 85% finansēs ERAF , 15% Ērgļu novada pašvaldība.

TUVOJAS NOSLĒGUMAM SLIMNĪCĀ ĪSTENOTAIS ERAF PROJEKTS.
Jau kopš 2010. gada 1.aprīļa tika veiktas pirmās iestrādes un 2010. gada septembrī sākti praktiskie projekta  ”Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ērgļu slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ” īstenošanas darbi par ERAF līdzekļiem.
Visi, kas apmeklējuši slimnīcu pavasara un vasaras sākumā, vērojuši noritošos darbus gan bijušajā bērnu konsultācijā, gan dienas stacionārā,  gan slimnīcas garāžas ēkā. Augustā plānots pilnībā pabeigt 2. kārtas un līdz ar to visa projekta īstenošanas darbus.
Uz 10.jīliju īstenotās aktivitātes :
1.Dienas stacionāra telpās  veikta tualetes pacientiem ar īpašām vajadzībām renovācija un telpu pacientu aprūpes aprīkojuma glabāšanai un  netīrās veļas glabāšanai renovācija , elektrosadales drošinātāju nomaiņa uz automātiku ;
2. .NMP personāla uzturēšanās telpā sākta grīdas seguma nomaiņa ;
3. NMP garāžā veikta jumtu seguma nomaiņa, renovēts grīdas segums , rezerves garāžā  renovētas elektroietaises un durvis  ,  ierīkota tualetes  telpa ;
4. Ambulatorās aprūpes ēkai ierīkota  bruģēta apmales   gar siltinātajiem pamatiem   ; pēc  blakus esošās ēkas demontāžas veikta gala sienas atjaunošana, vējtvera  renovācija, ārdurvju ierīkošana , sākta ieejas kāpnīšu ar bruģētu celiņu pacientu pieejamības nodrošināšanai izbūve;
5. Ierīkota lietus notekūdeņu novadīšanas sistēma ambulatorās aprūpes ēkā ( bijušajā bērnu konsultācijā ) un ārējās kanalizācijas ierīkošana NMP garāžā.
Projekta 2. kārtas realizācijā turpinās sadarbība ar SIA „ ELBRA” no Ērgļiem un „SIMOLS” no Pļaviņām.

   Ērgļu novada pašvaldība

ES ERAF atbalsītais projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā"

 2010.gada 19.jūlijā tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/076/073 par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā" īstenošanu.
Projekta realizācijā tiks izmantoti 85% ERAF līdzekļi un 15% Ērgļu novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta realizācijas ietvaros 2010.gadā veikta būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētajam projektam "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā". Būvprojektu izstrādā SIA "FIRMUS Desing and Construction".
2009.gada septembrī tika noslēgts līgums ar SIA "FIRMUS Desing and Construction" par Sausnējas pagasta Sausnējas ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi.

        

ES Kohēzijas fonda projekts "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, dzeramā ūdens ūdensgūtnes un attīrīšanas stacijas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplasināšana Ērgļos"
Kopējā projekta realizācijas summa ir Ls 4398225, no kuras ES finansējums Ls 3042829, valsts budžeta līdzekļi Ls 96264, SIA "ŪDAS" līdzekļi Ls 672216, Ērgļu novada pašvaldības līdzekļi Ls 586916.
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā Ērgļu ūdenssaimniecības attīstības projektā SIA „Laterna”, "Aqua - Brambis", "Wesmann", "Hidrostandarts" ir pabeiguši darbus un komisija 2010.gada 30.aprīlī ir pieņēmusi ekspluatācijā objektu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Ērgļos”.

Projekta ietvaros: 
- izbūvēti vai rekonstruēti maģistrālie ūdensvadi 4501 m garumā,
- izveidots ūdensvada pieslēguma pievienojums līdz īpašuma robežām 507 m garumā,
- izbūvētā vai rekonstruēta pašteces kanalizācija 3226 m garumā,
- izbūvēts kanalizācijas spiedvads 2592 m garumā,
- izbūvētas deviņas kanalizācijas sūkņu stacijas,
- ierīkotas divas jaunas dziļumurbuma akas,
- iebūvēta viena jauna ūdens attīrīšanas stacija,
- izbūvēta viena jauna pazemes tīrā ūdens uzglabāšnas rezerve,
- uzstādīti 30 jauni ugunsdzēsības hidranti.

Faktiski ūdensvadam pieslēgusies 1661 īedzīvotājs, kanalizācijai 1570 iedzīvotāji, nav pieslēgušies: ūdensvadam 83 iedzīvotāji un kanalizācijai 61 iedzīvotājs.

 
        Ērgļu novada pašvaldība

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētās 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" projekti:

"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Ērgļu pagasta izgāztuves „Lempēni” Nr. 70548/3023/PPV rekultivācija" par summu Ls 22551,99 bez PVN;

"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Sausnējas pagasta izgāztuves „Sidrabiņi” Nr. 70928/5279/PPV rekultivācija" par summu Ls 3460,21 bez PVN ;
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Jumurdas pagasta izgāztuves „Andrupi” Nr. 70608/3030/PPV rekultivācija" par summu Ls 11703,70 bez PVN.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” Ērgļu novadā.

10.junijā, Ērgļu novadā, ar pieņemšanas –nodošanas aktu parakstīšanu, noslēgusies triju Ērgļu novada izgāztuvju rekultivācijas projektu realizācija. Izmaksu kopsummas ietver rekultivāciju būvdarbus, būvuzraudzību, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību: 

1. Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Ērgļu pagasta izgāztuves „Lempēni” Nr. 70548/3023/PPV rekultivācija” kopsumma ir 29970,03 LVL, tai skaitā Kohēzijas fonda izmaksas 25474,53, Ērgļu novada pašvaldības 4495,50 LVL;

2. Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Sausnējas pagasta izgāztuves „Sidrabiņi” Nr. 70928/5279/PPV rekultivācija” kopsumma ir 6223,27 LVL, tai skaitā Kohēzijas fonda izmaksas 4280,12, Ērgļu novada pašvaldības 755,31 LVL;

3. „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Jumurdas pagasta izgāztuves „Andrupi” Nr. 70608/3030/PPV rekultivācija” kopsumma ir 16212,98 LVL, tai skaitā Kohēzijas fonda izmaksas 25474,53, Ērgļu novada pašvaldības 4495,50 LVL.

Tehnisko projektu izstrādi veica SIA „Geo Consultants”; būvuzraudzību – SIA „RS Būvnieks”, autoruzraudzību – SIA „Geo Consultants”,   darbus izpildīja SIA „Vidzemes būvnieks”.

  

                Ērgļu novada pašvaldība

 ELFLLA Lauku attīstības programma "Projekta Nr. 08-05-L32100-000097 "Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā" Ērgļu saieta nama telpu rekonstrukcija"


Pabeidzot rekonstrukcijas darbus, saieta nams var lepoties ar gaišu un patīkamu izstāžu zāli, ērtu un praktisku mazo zāli, izremontētām koridora un kāpņu telpām. Darbus veica SIA „ZGGG” par kopējā līguma summu bez PVN ir24432,84 Ls.

 

ELFLLA Lauku attīstības programma "Projekta Nr. 08-05-L32100-000097 "Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā" Ērgļu saieta nama āra kāpņu, terašu un celiņu rekonstrukcija"

 

Rekonstrukcijas darbu rezultātā ērglēnieši var droši doties pa kāpnēm no Rīgas ielas uz saieta namu. Renovēti ir abi gājēju celiņi no kāpnēm un āra terases pie saieta nama. Darbus veica SIA „Anlī Bruģis” par kopējā līguma summu bez PVN ir 13427,06 Ls.

 

ELFLLA Lauku attīstības programma "Projekta Nr. 08-05-L32100-000097 "Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā" muzeja ēkas rekonstrukcija"


Muzeja ”Līdumi” ēka pēc paveiktajiem rekonstrukcijas darbiem var lepoties ar jaunu jumta segumu, nomainītiem logiem, izremontētām un renovētām otrā stāva ekspozīcijas telpām. Darbus veica SIA „AG Jumti” par kopējo līguma summu bez PVN - 21899,65 Ls.


ELFLLA Lauku attīstības programma „ Projekta Nr. 08-05-L32100-000097 „Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā” Jumurdas pagasta saieta nama būvniecība”

Jumurdas pagasta Saieta ēka pieņemta ekspluatācijā 2010.gada 24.septembrī. Saieta ēka nodrošinās Jumurdas pagasta pārvaldes,  bibliotēkas, feldšerpunkta un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Finansējums ir piešķirts no Eiropas Savienības fondiem, līdzfinansē Ērgļu novada pašvaldība. Ar būvobjektu saistītās kopējās izmaksas ir 264751,65 Ls.

Būvprojektu izstrādāja SIA ,,Ceturtais stils”, būvniecību veica SIA,, Cēsu būve”, būvprojekta vadītājs un autoruzraugs SIA "Ceturtais stils", būvuzraugs Jānis Cers.

     

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveide Ērgļu vidusskolā”
Nr. 2009/0045/3 DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/045

Ērgļu vidusskolā modernizē dabaszinību kabinetus.
Pēdējo gadu pozitīvu virzību iezīmējusi valsts nacionālā programma „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā”, kuras rezultātā pilnveidots mācību saturs un uzsākta skolotāju tālākizglītība. Ērgļu vidusskola ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību šo priekšmetu mācīšanai un pēdējos gados ir gūti sasniegumi.
Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs Ērgļu vidusskolā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.decembrim realizē projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveide Ērgļu vidusskolā” ar ERAF un Ērgļu novada domes finansējuma iesaistīšanu 3.1.3.1.aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” par kopējo summu 98392 LVL .
Projekta ietvaros Ērgļu vidusskolā plānots veikt šādas aktivitātes:
1. Fizikas un bioloģijas kabinetu vienkāršota renovācija, veicot būvdarbus, lai nodrošinātu mācību aprīkojuma uzstādīšanu un ekspluatāciju.
2. Mācību kabinetu modernizēšana - iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.
2.1. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana:
2.1.1. izglītības programmas īstenošanai matemātikā,
2.1.2. izglītības programmas īstenošanai ķīmijā,
2.1.3. izglītības programmas īstenošanai fizikā,
2.1.4. izglītības programmas īstenošanai bioloģijā .
2.2. Divdesmit piecu darbavietu izveide darbam ar informācijas tehnoloģijām dabaszinātņu un matemātikas apguvei.
3. Fizikas, bioloģijas un matemātikas kabinetu aprīkošana ar nepieciešamajām mēbelēm.
            Šī projekta ietvaros paredzēta kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveide Ērgļu vidusskolā. Aprīlī tika organizēta cenu aptauja fizikas un bioloģijas kabinetu vienkāršotai renovācijai, lai nodrošinātu elektrības vadu, telekomunikāciju, ugunsdzēsības signalizācijas, apgaismes sistēmu instalēšanu un montāžu, veiktu sanitārtehniskos darbus, tai skaitā vēdināšanas sistēmu uzstādīšanu - lai nodrošinātu mācību aprīkojuma uzstādīšanu un ekspluatāciju. Kā arī namdaru un apdares darbus - izveidojot fizikas un bioloģijas kabinetus un ar tiem saistītu sagatavotu par kopējo summu 11719,90LVL. Būvdarbus veiks SIA „Latvijas Būvnieks”.
Jūnijā tika izsludināts iepirkums un noslēgts līgums ar SIA „I Klubs”   fizikas, bioloģijas un matemātikas kabinetu aprīkošanai ar nepieciešamajām mēbelēm par summu 11598,7 LVL.
Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana izglītības programmas īstenošanai matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā tiek plānots uz 2010.gada 2.ceturksni.
Izveidojot atbilstošu materiālo bāzi kvalitatīvai dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju apguvei skolā tiks rosināta skolēnu mācīšanās motivācija, interese par attiecīgas karjeras veidošanu nākotnē, tādējādi nodrošinot ilglaicīgu rezultātu valsts ilgtermiņa attīstībai.

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit